جلوگیری از استخدام و بکارگیری مشمولان غایب و فراری از خدمت

جلوگیری از استخدام و بکارگیری مشمولان غایب و فراری از خدمت