پرداخت بدهی های معوق عوارض شهرداری از سال ۹۳ الی ۹۹ به نرخ سال ۹۹ محاسبه می گردد.