واحدهای صنفی نباید جهت عرضه و ارائه کالا و خدمات نسبت به سد معبر و ایجاد مانع برای رفت و آمد عابران اقدام نمایند

واحدهای صنفی نباید جهت عرضه و ارائه کالا و خدمات نسبت به سد معبر و ایجاد مانع برای رفت و آمد عابران اقدام نمایند