نصب پارچه یا تابلو بر سردرب محل کسب و یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب در مورد متخلفین محکوم

نصب پارچه یا تابلو بر سردرب محل کسب و یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب در مورد متخلفین محکوم