میزان جریمه کارفرمایان در صورت استفاده از نیروی کار اتباع خارجی بدون پروانه کار

میزان جریمه کارفرمایان در صورت استفاده از نیروی کار اتباع خارجی بدون پروانه کار