معافیت از پرداخت حق بیمه تا سقف ۵ گارگر برای واحدهای صنفی