لزوم نصب اتیکت و الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب به نحوی که قیمت واحد به طور روشن برای همگان قابل رویت باشد

لزوم نصب اتیکت و الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب به نحوی که قیمت واحد به طور روشن برای همگان قابل رویت باشد