ضرورت بیمه اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت و اشتغال معتبر می باشند

ضرورت بیمه اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت و اشتغال معتبر می باشند