شیوه ی جدید کلاهبرداری و سواستفاده افراد سودجو از مودیان مالیاتی

شیوه ی جدید کلاهبرداری و سواستفاده افراد سودجو از مودیان مالیاتی در قالب نامه های جعلی و ارائه یک عدد لوح فشرده حسابداری شامل نرم افزار و اپلیکیشن جعلی ....