رعایت کامل پروتکل بهداشتی واحدهای صنفی با شیوع پیک پنجم و پلمپ تا سه هفته