دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۹۸

دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 98