دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۵

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395