در خصوص دستورالعمل رعایت مقررات و ضوابط و تامین نظم و امنیت در ماه مبارک رمضان

در خصوص دستورالعمل رعایت مقررات و ضوابط و تامین نظم و امنیت در ماه مبارک رمضان