در خصوص اجرای طرح الکترونیکی اوراق مالیاتی و نحوه فعال کردن آن از طریق سامانه مالیاتی

در خصوص اجرای طرح الکترونیکی اوراق مالیاتی و نحوه فعال کردن آن از طریق سامانه مالیاتی