جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه رسته های صنفی(خشکشویی و لباسشویی) در سال ۱۳۹۷

جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه رسته های صنفی(خشکشویی و لباسشویی) در سال 1397