جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای كسر حق بیمه در سال ۱۳۹۶

جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای كسر حق بیمه رسته های صنفی( خشكشویی و لباسشویی) در سال 1396