جدول دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه رسته های صنفی(خشکشوئی و لباسشوئی)در سال ۱۴۰۰