توصیه اماکن در خصوص جلوگیری از ناهنجاری در مراکز خرید و حفظ نظم و امنیت و آسایش عمومی شهروندان در ایام پایانی سال

توصیه اماکن در خصوص جلوگیری از ناهنجاری در مراکز خرید و حفظ نظم و امنیت و آسایش عمومی شهروندان در ایام پایانی سال