تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار با توجه به ظرفیت های ایجاد شده به منظور کمک و مساعدت در خصوص ترتیب پرداخت اقساط بدهی های جاری کارفرمایان

تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار با توجه به ظرفیت های ایجاد شده به منظور کمک و مساعدت در خصوص ترتیب پرداخت اقساط بدهی های جاری کارفرمایان