تعیین حداقل مزد سال ۹۸ در اجرای ماده ۴۱ قانون کار

تعیین حداقل مزد سال 98 در اجرای ماده 41 قانون کار