بهره مندی مودیان مالیاتی از معافیت های مقرر در سال های ۸۱ لغایت ۹۰ بدون شرط الزام تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بهره مندی مودیان مالیاتی از معافیت های مقرر در سال های 81 لغایت 90 بدون شرط الزام تسلیم اظهارنامه مالیاتی