بخشودگی جرایم مربوط به بدهی قطعی شده مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی تا پایان سال جاری

بخشودگی جرایم مربوط به بدهی قطعی شده مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی تا پایان سال جاری