بخشنامه عدم ثبت اطلاعات فاقد پروانه کسب در سامانه ۱۱۸

بخشنامه عدم ثبت اطلاعات فاقد پروانه کسب در سامانه 118