اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه در خصوص بکارگیری اتباع خارجی

اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه در خصوص بکارگیری اتباع خارجی