اجرای قانون نظام وظیفه عمومی

اجرای قانون نظام وظیفه عمومی

به کلیه متصدیان واحدهای صنفی تحت پوشش، متذکر می گردد از بکارگیری کسانی که مشمول غیبت و فراری از خدمت می باشند خودداری فرمایند.