کمیسیون های اتحادیه

کمیسیون رسیدگی به شکایات

وظیفه کمیسیون فوق رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی میباشد.
اعضای آن شامل آقایان :
1. آقای محمد اسماعیل بیمرض

2. آقای ناصر تربتی

3. آقای جعفر معین

کمیسیون حل اختلاف

وظیفه کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلاف افراد صنفی میباشد که از طریق هیئت مدیره اتحادیه به کمیسیون مزبور ارجاع میگردد .
اعضای آن شامل آقایان :
1. آقای علی آقا زاده

2. آقای حمیدرضا رجائی فر

3. آقای علیرضا اسد زاده

کمیسیون فنی

وظایف کمیسیون فنی که از طریق هیئت مدیره ارجاع میگردد به شرح ذیل میباشد :
الف ) نظارت بر حسن انجام کار افراد صنفی از نظر مسایل فنی و تخصصی
ب) نظارت بر رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی
ج) انجام آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان دریافت پروانه کسب با هماهنگی سازمانهای ذیربط جهت مشاغل فنی .
اعضای آن شامل آقایان :
1. آقای علی عباس صالحی

2. آقای رجبعلی رزاقی

3. آقای ابوالفضل علی آبادی فراهانی

کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی

وظایف کمیسیون بازرسی عبارت است از:
الف) اعزام بازرسان اتحادیه به واحدهای صنفی در راستای اجرای قانون نظام صنفی
ب)بازدید و ارائه گزارش واحدهای صنفی افراد متقاضی پروانه کسب
اعضای آن شامل آقایان :
1. آقای یداله وحیدی

2. آقای محمد آبگون

3. آقای عباس اسدپور

کمیسیون آموزش

وظایف کمیسیون آموزشی :
الف ) ایجاد تسهیلات لازم در جهت آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی بطور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی و غیر دولتی
ب) کمیسیون آموزش اتحادیه موظف است به منظور بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی اعضاء صنف در خصوص قوانین و مقررات صنفی کشور، تامین اجتماعی ، بهداشت ، مالیات ، نیروی انتظامی ، شهرداری و سایر قوانین مرتبط با نظام صنفی با هماهنگی هئیت مدیره اتحادیه و مجمع امور صنفی ذیربط دوره های آموزشی برگزار نماید .
ج) اتحادیه ها موظفند به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت فنی افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی و همچنین ارتقای کارآیی آنان ، دوره های آموزشی لازم را ( ضمن هماهنگی لازم با سازمان آموزش فنی و حرفه ای ) از طریق کمیسیون آموزشی برگزار نمایند .
اعضای آن شامل آقایان :
1. آقای محمد نقی زاده

2. آقای عباس فراهانی

3. آقای ابوالفضل ایلیات