اعضای هیئت مدیره اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران در حال حاضر عبارتند از :

علی عباس صالحی
نایب رئیس دوم اتحادیه

علی آقا زاده نوجه دهی
نایب رئیس اول اتحادیه

ابوالفضل رجب زاده نوجه دهی
رئیس اتحادیه

سعید صادق زاده
بازرس اصلی اتحادیه

حمیدرضا رجائی فر
دبیر اتحادیه

جواد وثوقی
خزانه دار اتحادیه