اعضای هیئت مدیره اتحادیه

اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران در حال حاضر عبارتند از :

محمد نقی زاده نوجه دهی
نایب رئیس دوم اتحادیه

محمد اسماعیل بیمرض
نایب رئیس اول اتحادیه

ابوالفضل رجب زاده نوجه دهی
رئیس اتحادیه

جواد وثوقی
بازرس اصلی اتحادیه

علی عباس صالحی
خزانه دار اتحادیه

علی آقا زاده نوجه دهی
دبیر اتحادیه