اساسنامه

اساسنامه اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران

فصل اول – کلیات و هدف

ماده 1- در اجرای ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مربوط و نیز ایجاد و تحکم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان و تسهیل روابط افراد صنفی با مؤسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای بنام اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تشکیل میگردد .
ماده 2- مدت خدمات اتحادیه نامحدود است .
ماده 3- محل اتحادیه تهران خیابان کریم خان خ سنایی میدان سنایی نبش کوی نهم پ 4
تلفن : 88865194 -88865196-88865198 فکس : 88865209
تغییر محل اتحادیه منوط بر تصویب هیئت مدیره اتحادیه میباشد و بایستی ظرف 3 روز به نشانی : محل جدید به وزارت کار و امور اجتماعی و اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت و وزارت دادگستری و اعضا بنحو مقتضی اعلام گردد .
ماده 4- عضویت اتحادیه برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی که طبق تعریف ماده (2) قانون نظام صنفی در صنف خشکشویی و لباسشویی مشمول شناخته میشوند الزامی است و تمام اعضا مکلفند که کلیه مقررات این اساسنامه آیین نامه و سایر مقرراتی که در اجرای قانون تدوین و برقرار میشود رعایت نمایند .
تبصره – اعضای اتحادیه علاوه بر موارد فوق مکلفند مقررات کار و بیمه های اجتماعی و آیین نامه های مربوط به آنها بویژه مقررات حفاظتی ،ایمنی،بهداشتی،آموزش حرفه ای آموزش امور اجتماعی و سواد آموزی را با همکاری واحدهای مسئول وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته درباره واحد صنفی و کارگران مربوطه اجرا نماید .
ماده 5- برای هریک از اعضا کارت عضویت اتحادیه که دارای شماره باشد صادر و تسلیم میگردد . مشخصات کارت عضویت در دفتری که در تحویل هیئت رئیسه اتحادیه خواهد بود ثبت و نگهداری میشود .
ماده 6- هریک از اعضا حین قبول عضویت اتحادیه مبلغ 8/000/000 ریال بعنوان خدمات و مبلغ 4/750/000 ریال خشکشویی (درجه یک) مبلغ 2/500/000 ریال (درجه 2) و 2/500/000 ریال(درجه 3) و مبلغ 2000/000ریال اطوکاری بابت حق عضویت سالیانه از تاریخ عضویت به تشخیص هیئت مدیره اتحادیه در مقابل قبض رسید به امضاهای مجاز و ممهور به مهر اتحادیه پرداخت خواهد شد .
مبلغ تعیین شده از طرف هیئت مدیره بایستی توسط اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت به تصویب برسد . به منظور جلوگیری از رکود در امور جاری اتحادیه میتواند این مبلغ را بصورت علی الحساب دریافت نمایند .
تبصره – هریک از اعضا اتحادیه میتواند حق عضویت خود را بصورت اقساط در مقابل دریافت رسید رسمی اتحادیه پرداخت نماید.

فصل دوم – ارکان اتحادیه

ماده 7- ارکان اتحادیه عبارتند از :
1- هیئت مدیره اتحادیه مرکب از 5 نفر که طبق مقررات و آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی انتخاب میشوند .
2- هیئت رئیسه اتحادیه عبارت است از یک رئیس ،یک نایب رئیس ، یک منشی ، یک خزانه دار، یک بازرس که با رای مخفی با اکثریت نسبی از بین اعضای هیئت مدیره اتحادیه برای مدت چهار سال انتخاب میشوند .
ماده 8 – اتحادیه حداقل دارای پنج کمیسیون بشرح زیر خواهد بود :
الف: کمیسیون فنی
ب: کمیسیون حل اختلاف
ج: کمیسیون بازرسی
د: کمیسیون آموزش
ھ :کمیسیون رسیدگی به شکایات
ماده 9- جلسات هیئت مدیره بطور عادی هر هفته یکبار در روز معین در محل اتحادیه تشکیل میگردد و هرگاه روز مذکور مصادف با تعطیلی باشد روز بعداز تعطیلات جلسه هیئت مدیره تشکیل خواهد شد .
ماده 10- تشکیل جلسه فوق العاده با دعوت رئیس و در غیاب وی با دعوت نایب رئیس اول بلامانع است . تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده موکول به تصمیم هیئت رئیسه با پیشنهاد سه نفر از اعضای هیئت مدیره خواهد بود .
ماده 11- جلسات هیئت مدیره را رئیس و در غیاب وی نایب رئیس با رعایت نوبت اداره خواهند نمود و تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیئت مدیره به عهده منشی میباشد و در غیاب منشی یکی از اعضای هیئت مدیره را برای انجام این وظیفه انتخاب می نماید .
ماده 12- صورت مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره در دفتر مخصوص ثبت میشود و در پایان هرجلسه به امضای عده حاضر خواهد رسید . هیئت رئیسه مسئول حفظ و نگهداری دفتر مزبور میباشد .
ماده 13- جلسات عادی و فوق العاده هیئت مدیره با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضران در جلسه و در صورت تساوی آرا رای طرفی که رئیس جلسه در آن است معتبر خواهد بود .
ماده 14- هریک از اعضای هیئت مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات عادی یا فوق العاده خودداری نماید مراتب باید از طریق هیئت رئیسه به اتاق اصناف تهران اعلام شود . اتاق اصناف تهران موظف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز غیرموجه بودن غیبت اورا از عضویت هیئت مدیره معاف خواهد نمود نظر اتاق اصناف تهران در این مورد قطعی و غیرقابل اعتراض است .
تبصره: در صورتیکه پس از رسمیت و انعقاد جلسه هریک از حاضران در جلسه بدون اجازه جلسه را ترک نمایند و با خروج خود جلسه را از اکثریت بیندازد در حکم غایب بدون عذر موجه محسوب ومطابق ماده 14 با وی رفتار خواهد شد .
ماده 15- هریک از اعضای هیئت مدیره مستعفی شود و از تاریخ ثبت استعفا نامه در دفتر اتحادیه تا پانزده روز انصراف خود را از استعفا ننماید موضوع در هیئت مدیره مطرح و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد .
ماده 16- در صورتیکه عضوی از اعضای هیئت مدیره فوت کند و یا مستعفی و یا اخراج گردد و یا یکی از شرایط انتخاب شوندگان را از دست دهد به ترتیب زیر عمل خواهد شد .
1- مراتب توسط رئیس اتحادیه از طریق اتاق اصناف تهران به کمیسیون هیئت عالی نظارت گزارش میشود تا در صورت وجود داوطلبانی که در انتخابات اتحادیه بعداز هیئت مدیره دارای رای بیشتری بوده اند بجای عضو مذکور دعوت به عضویت هیئت مدیره گردد در صورت تساوی آرا جانشین عضو به قید قرعه از بین دارندگان آرا مساوی انتخاب و به اتحادیه معرفی خواهد شد . مدت عضویت جانشین در هیئت مدیره تابع بقیه مدت قانونی هیئت مدیره خواهد بود .
2- در صورتیکه داوطلبان به تعداد اعضای هیئت مدیره بوده و داوطلب دیگری نباشد هیئت مدیره با تعداد باقیمانده مادام که تشکیل هیئت مدیره از نظر حصول اکثریت کافی میباشد وظایف خود را انجام خواهد داد.
3- در صورتیکه تعداد اعضای متوفی و یا مستعفی و یا برکنار شده به میزانی باشد که هیئت مدیره اکثریت قانونی خود را از دست بدهد در این حالت مراتب برای اخذ تصمیم از طریق اتاق اصناف تهران به کمیسیون نظارت گزارش میگردد .
ماده 17- نظم جلسات هیئت مدیره با رئیس جلسه است و هریک از اعضا که بر خلاف نظم رفتار کند مراتب از طرف رئیس جلسه به او اخطار میشود و در صورت تکرار به دستور رئیس از جلسه اخراج و موضوع در صورت جلسه درج خواهد گردید
ماده 18- مذاکرات در جلسات هیئت مدیره با اجازه رئیس جلسه و رعایت نوبت در اطراف دستور جلسه صورت میگردد .وهرگاه عضوی ضمن صحبت و اظهار نظر با وجود تذکر رئیس جلسه دوبار از موضوع خارج شود برای بار سوم رئیس از ادامه صحبت وی جلوگیری خواهد کرد .
تبصره : در هر یک از جلسات هیئت مدیره حداکثر سه نفر میتوانند هریک به مدت ده دقیقه قبل از دستور صحبت نمایند .
ماده 19 – نمایندگان اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت با معرفی کتبی رئیس اتاق اصناف تهران و یا کمیسیون نظارت میتوانند در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند . هیئت رئیسه نیز حق دارد در جلساتی که صلاح بداند تقاضای حضور نماینده اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت و یاهردو را بنماید .
ماده20- اخذ رای در جلسات هیئت مدیره با ورقه صورت می گیرد.
ماده21- وظایف هیئت مدیره بشرح زیراست .
1- انتخاب اعضای هیئت رئیسه بشرح ماده 32 آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی .
2- انتخاب و معرفی نماینده اتحادیه به اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت .
3- تهیه ضوابط داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب و پیشنهاد انواع پروانه ها برای خشکشویی و لباسشویی و غیره و تغییرات لازم در هریک از آنها جهت ارسال به اتاق اصناف تهران که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید .
4- اجرای دقیق حدود صنفی که به تصویب هیئت عالی نظارت رسیده و برای اجرا به اتحادیه ارسال شده یاحذف حدود صنفی .
تبصره: آندسته از واحدهای صنفی که قبلاً تاسیس شده و پروانه کسب رسمی دارند مشمول ماده فوق نمی شوند.
5- تهیه و طرح آیین نامه مالی استخدامی و اداری آموزش ، تشکیلاتی اتحادیه و تغیرات آنها که توسط هیئت رئیسه بمنظور پیشنهاد به اتاق اصناف تهران
6- تنظیم بودجه و تراز نامه سالانه اتحادیه و تسلیم به اتاق اصناف تهران جهت بررسی و تصویب
7- تصویب و تائید صلاحیت اعضای کمیسیون حل اختلاف و اظهار نظر درباره صلاحیت اعضای کمیسیون فنی و دیگر کمیسیونها قبل از معرفی به اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت
8- مراقبت در حین اجرای وظائف قانونی که بعهده اتحادیه محول شده یا می شود .
9- تصویب تغییرات در مواد اساسنامه و ارسال به اتاق اصناف تهران
10- هیئت مدیره اتحادیه و نمایندگان قانونی صنف خشکشویی و لباسشویی بوده موظف می باشند از حقوق حقه اعضا در محاکم قانونی و قضائی ومالیاتی دفاع نمایند . ضمناً در مورد البسه های مانده در مغازه های خشکشویی تصمیم گرفته و به واحدها در مورد حفظ و نگهداری و مدت اعتبار آن مجاز می باشد . پس از تصویب هیئت مدیره واحد صنفی می تواند البسه فوق را به هر طریقی که صلاح بداند عمل نماید .
11- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول و رسیدگی وصول مطالبات انجام تشریفات قانونی ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم تعیین حکم و تعیین وکیل و وکیل در توکیل و عزل آن ولو کراراً قطع و فصل دعاوی از طریق سازش در صورت اقتضا تعویض و واگذاری بنام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل بطور کل هیئت مدیره میتواند هر اقدامی و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به تصویب اتاق اصناف تهران بنام اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی انجام دهد .
ماده 22- وظایف هیئت رئیسه
الف-غیر از وظایف که قانوناً یا بموجب آیین نامه بعهده اتحادیه واگذار گردیده و اعتبار آن مستلزم تصویب هیئت مدیره یا اتاق اصناف تهران میباشد سایر امور مربوط به اتحادیه از وظایف هیئت رئیسه است .
ب- اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت،کمیسیون نظارت، اتاق اصناف تهران ،هیئت مدیره اتحادیه و همکاری با اتاق اصناف تهران ، کمیسیون نظارت در اجرای کیفیت خدمات فنی و بازرسیها .
پ-نظارت در اجرای قوانین ،آیین نامه هاو سایر مقررات مربوط به کار بیمه های اجتماعی توسط اعضای اتحادیه.
ت- اظهار نظر درباره طرح مقدماتی یا اصلاحی اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیئت مدیره .
ث- اجرای دقیق اساسنامه.
ج- معرفی نماینده به مراجع مقرر در قانون کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته به منظور شرکت اعضای اتحادیه در دوره های سوادآموزی حرفه ای و صنفی و آموزش اجتماعی .
چ- تهیه و ارسال آمار اطلاعات مورد نیاز به وزارت کار و امور اجتماعی .
ماده 23- نحوه انتخابات و حدود اختیارات هیئت رئیسه و طرز تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت خواهد رسید .
ماده 24- وظایف کمیسیونهای اصلی اتحادیه براساس تصویب اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت تعیین می گردد وظایف سایر کمیسیونهای لازم توسط هیئت رئیسه و پس از تصویب هیئت مدیره به مورد اجرا گذارده میشود .
تبصره:هیئت مدیره اتحادیه میتواند مادامی که کمیسیونهای مختلفه تشکیل نداده و انجام وظایف آنها را به عهده یک کمیسیون محول یا راساً عهده دار باشد.

فصل سوم – امور مالی اتحادیه

ماده 25- هیئت رئیسه مکلف است حساب جاری در یکی از بانکهای مجاز بنام اتحادیه افتتاح و کلیه وجوه مربوط باتحادیه را در حساب مزبور متمرکز و تمام پرداختی ها را از حساب بانکی صدور چک انجام دهد.
ماده 26- چکها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالی و حقوقی با امضای رئیس و خزانه دار با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود و در غیاب رئیس نایب رئیس امضا خواهد کرد .
ماده27- نامه های اداری و اسناد غیرمالی و استخدامی اتحادیه با امضای رئیس و در غیاب او با امضای نایب اول ومهر اتحادیه صادر میشود .
ماده28- دارندگان حق امضا از طرف اتحادیه عبارتند از رئیس و نایب رئیس و خزانه دار که در حدود مسئولیت و وظایف خود با امضای اسناد و اوراق اقدام خواهند نمود .
ماده 29- هیئت رئیسه میتواند حق عضویت اعضای اتحادیه موضوع ماده 6 این آیین نامه را با تصویب هیئت مدیره هرسه ماه یکبار وصول نماید اعضای اتحادیه میتوانند حق عضویت خود را به حساب جاری اتحادیه در بانک واریز و یک نسخه از رسید بانکی را به اتحادیه ارسال نمایند .
ماده 30- هیئت رئیسه مکلف است آخر هرماه صورت وجوه وصولی اتحادیه را تهیه و در اولین جلسه هیئت مدیره که پس از پایان هرماه تشکیل میشود به هیئت مدیره گزارش نماید خلاصه گزارش در دفتر صورت جلسات هیئت مدیره منعکس خواهد شد .
ماده 31- مسئولیت هیئت مدیره اتحادیه نسبت به اموال متعلق به اتحادیه اعم از منقول و غیرمنقول و اسناد تعهدات و وجوه به منزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل است .
ماده 32- سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه مطابق قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه خواهد بود .
ماده 33- این اساسنامه مشتمل بر سه فصل ،33ماده و 6 تبصره میباشد .

اساسنامه اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تهران

فصل اول – کلیات و هدف

ماده 1- در اجرای ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مربوط و نیز ایجاد و تحکم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان و تسهیل روابط افراد صنفی با مؤسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای بنام اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی تشکیل میگردد .
ماده 2- مدت خدمات اتحادیه نامحدود است .
ماده 3- محل اتحادیه تهران خیابان کریم خان خ سنایی میدان سنایی نبش کوی نهم پ 4
تلفن : 88865194 -88865196-88865198 فکس : 88865209
تغییر محل اتحادیه منوط بر تصویب هیئت مدیره اتحادیه میباشد و بایستی ظرف 3 روز به نشانی : محل جدید به وزارت کار و امور اجتماعی و اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت و وزارت دادگستری و اعضا بنحو مقتضی اعلام گردد .
ماده 4- عضویت اتحادیه برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی که طبق تعریف ماده (2) قانون نظام صنفی در صنف خشکشویی و لباسشویی مشمول شناخته میشوند الزامی است و تمام اعضا مکلفند که کلیه مقررات این اساسنامه آیین نامه و سایر مقرراتی که در اجرای قانون تدوین و برقرار میشود رعایت نمایند .
تبصره – اعضای اتحادیه علاوه بر موارد فوق مکلفند مقررات کار و بیمه های اجتماعی و آیین نامه های مربوط به آنها بویژه مقررات حفاظتی ،ایمنی،بهداشتی،آموزش حرفه ای آموزش امور اجتماعی و سواد آموزی را با همکاری واحدهای مسئول وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته درباره واحد صنفی و کارگران مربوطه اجرا نماید .
ماده 5- برای هریک از اعضا کارت عضویت اتحادیه که دارای شماره باشد صادر و تسلیم میگردد . مشخصات کارت عضویت در دفتری که در تحویل هیئت رئیسه اتحادیه خواهد بود ثبت و نگهداری میشود .
ماده 6- هریک از اعضا حین قبول عضویت اتحادیه مبلغ 8/000/000 ریال بعنوان خدمات و مبلغ 1/800/000 ریال خشکشویی (درجه یک) مبلغ 1/450/000 ریال (درجه 2) و 900/000 ریال(درجه 3) و مبلغ 750/000 ریال اطوکاری بابت حق عضویت سالیانه از تاریخ عضویت به تشخیص هیئت مدیره اتحادیه در مقابل قبض رسید به امضاهای مجاز و ممهور به مهر اتحادیه پرداخت خواهد شد .
مبلغ تعیین شده از طرف هیئت مدیره بایستی توسط اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت به تصویب برسد . به منظور جلوگیری از رکود در امور جاری اتحادیه میتواند این مبلغ را بصورت علی الحساب دریافت نمایند .
تبصره – هریک از اعضا اتحادیه میتواند حق عضویت خود را بصورت اقساط در مقابل دریافت رسید رسمی اتحادیه پرداخت نماید.

فصل دوم – ارکان اتحادیه

ماده 7- ارکان اتحادیه عبارتند از :
1- هیئت مدیره اتحادیه مرکب از 5 نفر که طبق مقررات و آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی انتخاب میشوند .
2- هیئت رئیسه اتحادیه عبارت است از یک رئیس ،یک نایب رئیس ، یک منشی ، یک خزانه دار، یک بازرس که با رای مخفی با اکثریت نسبی از بین اعضای هیئت مدیره اتحادیه برای مدت چهار سال انتخاب میشوند .
ماده 8 – اتحادیه حداقل دارای پنج کمیسیون بشرح زیر خواهد بود :
الف: کمیسیون فنی
ب: کمیسیون حل اختلاف
ج: کمیسیون بازرسی
د: کمیسیون آموزش
ھ :کمیسیون رسیدگی به شکایات
ماده 9- جلسات هیئت مدیره بطور عادی هر هفته یکبار در روز معین در محل اتحادیه تشکیل میگردد و هرگاه روز مذکور مصادف با تعطیلی باشد روز بعداز تعطیلات جلسه هیئت مدیره تشکیل خواهد شد .
ماده 10- تشکیل جلسه فوق العاده با دعوت رئیس و در غیاب وی با دعوت نایب رئیس اول بلامانع است . تشخیص ضرورت تشکیل جلسه فوق العاده موکول به تصمیم هیئت رئیسه با پیشنهاد سه نفر از اعضای هیئت مدیره خواهد بود .
ماده 11- جلسات هیئت مدیره را رئیس و در غیاب وی نایب رئیس با رعایت نوبت اداره خواهند نمود و تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات هیئت مدیره به عهده منشی میباشد و در غیاب منشی یکی از اعضای هیئت مدیره را برای انجام این وظیفه انتخاب می نماید .
ماده 12- صورت مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره در دفتر مخصوص ثبت میشود و در پایان هرجلسه به امضای عده حاضر خواهد رسید . هیئت رئیسه مسئول حفظ و نگهداری دفتر مزبور میباشد .
ماده 13- جلسات عادی و فوق العاده هیئت مدیره با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت نسبی حاضران در جلسه و در صورت تساوی آرا رای طرفی که رئیس جلسه در آن است معتبر خواهد بود .
ماده 14- هریک از اعضای هیئت مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات عادی یا فوق العاده خودداری نماید مراتب باید از طریق هیئت رئیسه به اتاق اصناف تهران اعلام شود . اتاق اصناف تهران موظف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز غیرموجه بودن غیبت اورا از عضویت هیئت مدیره معاف خواهد نمود نظر اتاق اصناف تهران در این مورد قطعی و غیرقابل اعتراض است .
تبصره: در صورتیکه پس از رسمیت و انعقاد جلسه هریک از حاضران در جلسه بدون اجازه جلسه را ترک نمایند و با خروج خود جلسه را از اکثریت بیندازد در حکم غایب بدون عذر موجه محسوب ومطابق ماده 14 با وی رفتار خواهد شد .
ماده 15- هریک از اعضای هیئت مدیره مستعفی شود و از تاریخ ثبت استعفا نامه در دفتر اتحادیه تا پانزده روز انصراف خود را از استعفا ننماید موضوع در هیئت مدیره مطرح و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد .
ماده 16- در صورتیکه عضوی از اعضای هیئت مدیره فوت کند و یا مستعفی و یا اخراج گردد و یا یکی از شرایط انتخاب شوندگان را از دست دهد به ترتیب زیر عمل خواهد شد .
1- مراتب توسط رئیس اتحادیه از طریق اتاق اصناف تهران به کمیسیون هیئت عالی نظارت گزارش میشود تا در صورت وجود داوطلبانی که در انتخابات اتحادیه بعداز هیئت مدیره دارای رای بیشتری بوده اند بجای عضو مذکور دعوت به عضویت هیئت مدیره گردد در صورت تساوی آرا جانشین عضو به قید قرعه از بین دارندگان آرا مساوی انتخاب و به اتحادیه معرفی خواهد شد . مدت عضویت جانشین در هیئت مدیره تابع بقیه مدت قانونی هیئت مدیره خواهد بود .
2- در صورتیکه داوطلبان به تعداد اعضای هیئت مدیره بوده و داوطلب دیگری نباشد هیئت مدیره با تعداد باقیمانده مادام که تشکیل هیئت مدیره از نظر حصول اکثریت کافی میباشد وظایف خود را انجام خواهد داد.
3- در صورتیکه تعداد اعضای متوفی و یا مستعفی و یا برکنار شده به میزانی باشد که هیئت مدیره اکثریت قانونی خود را از دست بدهد در این حالت مراتب برای اخذ تصمیم از طریق اتاق اصناف تهران به کمیسیون نظارت گزارش میگردد .
ماده 17- نظم جلسات هیئت مدیره با رئیس جلسه است و هریک از اعضا که بر خلاف نظم رفتار کند مراتب از طرف رئیس جلسه به او اخطار میشود و در صورت تکرار به دستور رئیس از جلسه اخراج و موضوع در صورت جلسه درج خواهد گردید
ماده 18- مذاکرات در جلسات هیئت مدیره با اجازه رئیس جلسه و رعایت نوبت در اطراف دستور جلسه صورت میگردد .وهرگاه عضوی ضمن صحبت و اظهار نظر با وجود تذکر رئیس جلسه دوبار از موضوع خارج شود برای بار سوم رئیس از ادامه صحبت وی جلوگیری خواهد کرد .
تبصره : در هر یک از جلسات هیئت مدیره حداکثر سه نفر میتوانند هریک به مدت ده دقیقه قبل از دستور صحبت نمایند .
ماده 19 – نمایندگان اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت با معرفی کتبی رئیس اتاق اصناف تهران و یا کمیسیون نظارت میتوانند در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند . هیئت رئیسه نیز حق دارد در جلساتی که صلاح بداند تقاضای حضور نماینده اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت و یاهردو را بنماید .
ماده20- اخذ رای در جلسات هیئت مدیره با ورقه صورت می گیرد.
ماده21- وظایف هیئت مدیره بشرح زیراست .
1- انتخاب اعضای هیئت رئیسه بشرح ماده 32 آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی .
2- انتخاب و معرفی نماینده اتحادیه به اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت .
3- تهیه ضوابط داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب و پیشنهاد انواع پروانه ها برای خشکشویی و لباسشویی و غیره و تغییرات لازم در هریک از آنها جهت ارسال به اتاق اصناف تهران که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید .
4- اجرای دقیق حدود صنفی که به تصویب هیئت عالی نظارت رسیده و برای اجرا به اتحادیه ارسال شده یاحذف حدود صنفی .
تبصره: آندسته از واحدهای صنفی که قبلاً تاسیس شده و پروانه کسب رسمی دارند مشمول ماده فوق نمی شوند.
5- تهیه و طرح آیین نامه مالی استخدامی و اداری آموزش ، تشکیلاتی اتحادیه و تغیرات آنها که توسط هیئت رئیسه بمنظور پیشنهاد به اتاق اصناف تهران
6- تنظیم بودجه و تراز نامه سالانه اتحادیه و تسلیم به اتاق اصناف تهران جهت بررسی و تصویب
7- تصویب و تائید صلاحیت اعضای کمیسیون حل اختلاف و اظهار نظر درباره صلاحیت اعضای کمیسیون فنی و دیگر کمیسیونها قبل از معرفی به اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت
8- مراقبت در حین اجرای وظائف قانونی که بعهده اتحادیه محول شده یا می شود .
9- تصویب تغییرات در مواد اساسنامه و ارسال به اتاق اصناف تهران
10- هیئت مدیره اتحادیه و نمایندگان قانونی صنف خشکشویی و لباسشویی بوده موظف می باشند از حقوق حقه اعضا در محاکم قانونی و قضائی ومالیاتی دفاع نمایند . ضمناً در مورد البسه های مانده در مغازه های خشکشویی تصمیم گرفته و به واحدها در مورد حفظ و نگهداری و مدت اعتبار آن مجاز می باشد . پس از تصویب هیئت مدیره واحد صنفی می تواند البسه فوق را به هر طریقی که صلاح بداند عمل نماید .
11- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول و رسیدگی وصول مطالبات انجام تشریفات قانونی ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم تعیین حکم و تعیین وکیل و وکیل در توکیل و عزل آن ولو کراراً قطع و فصل دعاوی از طریق سازش در صورت اقتضا تعویض و واگذاری بنام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل بطور کل هیئت مدیره میتواند هر اقدامی و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به تصویب اتاق اصناف تهران بنام اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی انجام دهد .
ماده 22- وظایف هیئت رئیسه
الف-غیر از وظایف که قانوناً یا بموجب آیین نامه بعهده اتحادیه واگذار گردیده و اعتبار آن مستلزم تصویب هیئت مدیره یا اتاق اصناف تهران میباشد سایر امور مربوط به اتحادیه از وظایف هیئت رئیسه است .
ب- اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت،کمیسیون نظارت، اتاق اصناف تهران ،هیئت مدیره اتحادیه و همکاری با اتاق اصناف تهران ، کمیسیون نظارت در اجرای کیفیت خدمات فنی و بازرسیها .
پ-نظارت در اجرای قوانین ،آیین نامه هاو سایر مقررات مربوط به کار بیمه های اجتماعی توسط اعضای اتحادیه.
ت- اظهار نظر درباره طرح مقدماتی یا اصلاحی اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیئت مدیره .
ث- اجرای دقیق اساسنامه.
ج- معرفی نماینده به مراجع مقرر در قانون کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته به منظور شرکت اعضای اتحادیه در دوره های سوادآموزی حرفه ای و صنفی و آموزش اجتماعی .
چ- تهیه و ارسال آمار اطلاعات مورد نیاز به وزارت کار و امور اجتماعی .
ماده 23- نحوه انتخابات و حدود اختیارات هیئت رئیسه و طرز تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت خواهد رسید .
ماده 24- وظایف کمیسیونهای اصلی اتحادیه براساس تصویب اتاق اصناف تهران و کمیسیون نظارت تعیین می گردد وظایف سایر کمیسیونهای لازم توسط هیئت رئیسه و پس از تصویب هیئت مدیره به مورد اجرا گذارده میشود .
تبصره:هیئت مدیره اتحادیه میتواند مادامی که کمیسیونهای مختلفه تشکیل نداده و انجام وظایف آنها را به عهده یک کمیسیون محول یا راساً عهده دار باشد.

فصل سوم – امور مالی اتحادیه

ماده 25- هیئت رئیسه مکلف است حساب جاری در یکی از بانکهای مجاز بنام اتحادیه افتتاح و کلیه وجوه مربوط باتحادیه را در حساب مزبور متمرکز و تمام پرداختی ها را از حساب بانکی صدور چک انجام دهد.
ماده 26- چکها و اوراق بهادار و اسناد و تعهدات مالی و حقوقی با امضای رئیس و خزانه دار با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود و در غیاب رئیس نایب رئیس امضا خواهد کرد .
ماده27- نامه های اداری و اسناد غیرمالی و استخدامی اتحادیه با امضای رئیس و در غیاب او با امضای نایب اول ومهر اتحادیه صادر میشود .
ماده28- دارندگان حق امضا از طرف اتحادیه عبارتند از رئیس و نایب رئیس و خزانه دار که در حدود مسئولیت و وظایف خود با امضای اسناد و اوراق اقدام خواهند نمود .
ماده 29- هیئت رئیسه میتواند حق عضویت اعضای اتحادیه موضوع ماده 6 این آیین نامه را با تصویب هیئت مدیره هرسه ماه یکبار وصول نماید اعضای اتحادیه میتوانند حق عضویت خود را به حساب جاری اتحادیه در بانک واریز و یک نسخه از رسید بانکی را به اتحادیه ارسال نمایند .
ماده 30- هیئت رئیسه مکلف است آخر هرماه صورت وجوه وصولی اتحادیه را تهیه و در اولین جلسه هیئت مدیره که پس از پایان هرماه تشکیل میشود به هیئت مدیره گزارش نماید خلاصه گزارش در دفتر صورت جلسات هیئت مدیره منعکس خواهد شد .
ماده 31- مسئولیت هیئت مدیره اتحادیه نسبت به اموال متعلق به اتحادیه اعم از منقول و غیرمنقول و اسناد تعهدات و وجوه به منزله مسئولیت وکیل در مقابل موکل است .
ماده 32- سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه مطابق قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه خواهد بود .
ماده 33- این اساسنامه مشتمل بر سه فصل ،33ماده و 6 تبصره میباشد .