اطلاعیه ها و بخشنامه ها

دستورالعمل مالیات عملکرد سال ۹۸

در خصوص اجرای طرح الکترونیکی اوراق مالیاتی و نحوه فعال کردن آن از طریق سامانه مالیاتی

میزان جریمه کارفرمایان در صورت استفاده از نیروی کار اتباع خارجی بدون پروانه کار

جدول دستمزد حقوق کارگران در سال 99 بر مبنای حق بیمه

سلسه مباحث فقه بازار

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد ۹۸

بهای پسماند

دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 98

در خصوص دستورالعمل رعایت مقررات و ضوابط و تامین نظم و امنیت در ماه مبارک رمضان

اعمال جریمه در خصوص کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار می نمایند.

تعیین حداقل مزد سال 98 در اجرای ماده 41 قانون کار

نصب پارچه یا تابلو بر سردرب محل کسب و یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب در مورد متخلفین محکوم

ضرورت بیمه اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت و اشتغال معتبر می باشند

اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز

اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه در خصوص بکارگیری اتباع خارجی

الزام به نصب برچسب قیمت کالا